Σύμφωνα με μια μακρόχρονη μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2018* έδειξαν ότι τα βρέφη και παιδιά που τα «μιλάμε» και συζητάμε μαζί τους από τα αρχικά στάδια της ζωής τους, σε μεγαλύτερη ηλικία αυξάνουν σημαντικά τις γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες και κατά συνέπεια το IQ τους.

Προηγούμενες μελέτες  έχουν αποκαλύψει ότι η ποσότητα της ομιλίας και της αλληλεπίδρασης που βιώνουν τα βρέφη και τα μικρά παιδιά συσχετίζεται άμεσα με τις πρώτες γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες.

Τι προσθέτει αυτή η μελέτη; Η μέθοδος των αυτοματοποιημένων εκτιμήσεων των αλληλεπιδράσεων με παιδιά 18 έως 24 μηνών μπορούν πλέον να προβλέψουν το IQ και τις γλωσσικές δεξιότητες για 10 χρόνια αργότερα. Αυτό υποδηλώνει ότι η γλωσσική εμπειρία ενός παιδιού κατά τη διάρκεια του σχετικά στενού αυτού χρονικού διαστήματος, μπορεί να προβλεφθεί η μεταγενέστερη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του.

Όπως περιγράφεται επακριβώς τα συμπεράσματα της έρευνας “Τα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η πρώιμη συζήτηση και η αλληλεπίδραση με τα βρέφη και μικρά παιδιά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχετικά στενού αναπτυξιακού παραθύρου ηλικίας 18 έως 24 μηνών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της γλώσσας και των γνωστικών αποτελεσμάτων της σχολικής ηλικίας. Με αυτά τα ευρήματα, υπογραμμίζουμε την ανάγκη για αποτελεσματικά προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης που υποστηρίζουν τους γονείς στη δημιουργία ενός βέλτιστου περιβάλλοντος εκμάθησης της γλώσσας στο σπίτι.”

Έτσι λοιπόν, το να μιλάμε και να συζητάμε με τα μικρά παιδιά μαθαίνοντάς τους λέξεις και εκφράσεις από βρεφική ηλικία και να το συζητάμε μαζί τους πρόσωπο με πρόσωπο και ως να είναι μεγάλοι άνθρωποι, είναι το σημαντικότερο που μπορούμε να κάνουμε ως γονείς.

——————————————————-

*Jill Gilkerson et al. (2018), Language Experience in the Second Year of Life and Language Outcomes in Late Childhood, Pediatrics October 2018, 142 (4) e20174276; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2017-4276, https://pediatrics.aappublications.org/content/142/4/e20174276